Utredning och förvaltning

Vi hjälper till med förvaltningsstöd av nya och kulturhistoriska byggnader.

Funderingar gällande utredning och förvaltning?

Kontakta någon av oss kunniga inom området.

Analys och mätningar för omgivande miljö

Inför arbeten i mark där vibrationsalstrande moment kan uppkomma t.ex. sprängning och packning skall en riskanalys genomföras. Analysen skall beakta närliggande byggnader, markförhållanden och projektets storlek.

Svensk standard ligger till grund för arbetet med vibrationsmätning, just nu pågår arbete med att ta fram en ny standard för vibrationsövervakning.

Pålitliga vibrationsmätningar som enkelt och tydligt visar hur arbetet påverkar omgivande miljö är både nödvändigt och tryggt.

Utrustning och syneförrättningar

Ingenjörsfirman i Kalmar AB tillhandahåller utrustning och tjänster för övervakning vid dessa typer av arbeten. Utrustningen är batteridriven och uppkopplad digitalt för direkt överföring av eventuella larm som utlösts av värden som överstigit förinställda gränsvärden. Larm kan överföras till ansvarig arbetsledare så att arbetet snabbt kan stoppas.

Vi utför även syneförrättningar av byggnader innan arbeten påbörjas samt uppföljande syn efter att arbetet avslutats.

Förvaltningsstöd

Ingenjörsfirman hjälper till med förvaltningsstöd av kulturhistoriska byggnader och även andra byggnader.

Vi genomför inventeringar av skador och behov av underhåll, upprättar underhållsplaner och tar fram kostnadsuppskattningar.

Ingenjörsfirman utför också utredningar när det föreligger problem i fastigheten.

Vi upprättar förfrågningsunderlag för upphandling av projektörer och entreprenörer, handlar upp, projektleder och ombesörjer besiktning av det färdiga resultatet.

Fuktsäkring

Vi arbetar både med förebyggande åtgärder och med åtgärder där skada redan har uppstått.

Vi kan hjälpa till i byggprocessens alla skeden och i förvaltningen av den färdiga byggnaden.

Skadeutredning

Om skadan redan har skett så börjar vi med att fastställa skadans omfång, utreder vad som orsakat skadan och föreslår därefter åtgärder.

Inventering

Vi utför inventeringar av byggnader för att konstatera ev. risker och omfattning på skador.

Projektering

Vi har kompetensen att medverka under projekteringen som fuktsakkunnig. Under projekteringen hjälper vi till med att minimera risken för kommande fuktproblem vid nyproduktion och ombyggnation.

Kontroll och uppföljning under produktionen

Under produktionen av ett byggprojekt gör vi löpande kontroller och mätningar för att säkerställa att inte fukt byggs in i konstruktionen.

Vi har auktoriserad kontrollant enl. RBK (Rådet för byggkompentens) att genomföra mätningar i betong­konstruktioner.

Vi har certifiering att genomföra kontroller av tätskikt enligt GVK (AB Svensk Våtrumskontroll) och BBV (Byggkeramikrådets branschregler för våtrum).

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Intresserad av ett liknande upplägg?

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!