Underhållsplanering

Vi kan vara kund behjälplig vid upphandlingar av underhållsåtgärder, projekt- och byggledning vid utförande av åtgärder, slutbesiktning av underhållsåtgärder m.m.

Funderingar gällande underhållsplanering?

Kontakta någon av oss kunniga inom området.

Underhållsplan

Ett värdefullt verktyg som fastställer en eller flera fastigheters behov av underhåll och dess intervaller. Smidigt underlag för en god planering och budgetering inför framtiden. I en underhållsplan får fastighetsägaren information om:

Vad som bör göras, När det bör göras och vad det blir för Kostnad.

Vad är syftet?

Underlätta den långsiktiga fastighetsförvaltningen och undvika akuta oförutsedda kostnader. Hålla fastigheten i ett gott skick, vilket innebär en rad ekonomiska fördelar: Lägre kostnader för drift och underhåll, högre marknadsvärde för fastigheten, jämnare avgiftsutveckling till exempelvis en underhållsfond. Kommunikation i god tid med boende/ägare så att planering för tillfälliga lokaler m.m. kan anordnas. I god tid konkurrensutsätta planerade åtgärder för att erhålla bästa kvalité och pris.

Informationsinsamling

– Startmöte med kund
– Genomgång av underhållsplanens omfattning
– Befintliga ritningar, beskrivningar, information om fastigheten, tidigare besiktningsutlåtanden m.m.

Sammanställning

– Sammanställning av resultat vid statusbesiktning och mängdning i det digitala underhållsverktyget Planima
– Framtagande av åtgärdskostnader i Planima och kostnadsjämförelser i kostnadsberäkningsprogrammet Wikells

Resultat

– Underhållsplan med bedömda kostnader per år/åtgärd.
– Presentation av underhållsplan till kund
– Kund får ta del av underhållsplanen enligt valt önskemål
– Uppföljning mot kund efter ca. 1 år

Statusbesiktning

– Statusbesiktning av anläggning/fastighet i omfattning enligt Startmöte
– Mängdning (ex. antal fönster, takytor m.m.)
– Skick på el-anläggning (uppenbara risker, rekommendationer etc.)

Underhållsbehov

I en fastighet finns det många olika komponenter. Det är allt från byggnadsdelar, olika material, installationer, teknik m.m. Alla delar har olika livslängd, men även olika underhållsbehov. Låter man tiden gå och åtgärdar problemen först när de uppstår eller har uppstått, ökar även sannolikheten för en väldigt oväntad och kostsam verklighet. Men med god underhållsplanering uppnås istället framförhållning av kommande åtgärder så att dessa kan planeras in och kommuniceras till berörda i tid. Vilket i sin tur leder till långsiktig och bättre ekonomi.

Ingenjörsfirman i Kalmar AB

Vi är måna om våra kunder

Ta del av våra kostnadseffektiva projektupplägg med hög kvalité!